DOKLADY VYDANÉ V ČR

V souladu s Námořním zákonem  České republice jsou oprávněny vydávat českým občanům průkazy způsobilosti k vedení jachet na moři Ministerstvo dopravy (ve funkci Námořního úřadu) a Státní plavební správaMinisterstvo dopravy však může uznávat průkazy vydané jinde, což je přesně případ průkazů RYA. Průkazy vydávané Ministerstvem dopravy opravňují jejich držitele podle platných právních předpisů k vedení plavidel pod státní vlajkou České republiky. Avšak vlastnit jachtu pod českou vlajkou je bohužel mimořádně nevýhodné a navíc i na jachtě plující pod českou vlajkou je nutné dodržovat zákony navštívené země (včetně zákonů platných pro komerční využití rekreačních jachet, tedy charter). Teoreticky tedy kapitán české jachty musí mít český kapitánský průkaz, ale přitom splňovat i zákony navštívené země (protože jak známo ČR moře nemá). Prakticky  to znamená, že záleží na úřadech navštívené země, zda český kapitánský průkaz uznají. Bohužel nejsme námořní zemí a proto je jasné, že kapitánské průkazy RYA jsou mnohem ochotněji přijímány zejména ve vzdálenějších zemích mimo Evropu.

Teoreticky může být osobě, která vede jachtu plující pod státní vlajkou České republiky (=jachtě registrované v ČR) bez platného průkazu uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Bohužel i toto ustanovení "spadlo" na rekreační jachty poté, co ČR přišla o komerční flotilu a úředníci potřebovali svoji existenci odůvodnit starostí o nějaké námořní lodě  a jediné, které ČR zbyly jsou právě jachty. ...Zmatenost námořního zákona ve významu formulace Rekreační jachta a Námořní jachta a následných vazeb na daňový režim komerčního využití jachty je tečkou za "dokonalými předpisy", teré sice úředníci tvoří, není však (naštěstí ) nikdo kdo by je vymáhal a uváděl do praxe a navíc není kde by se tak mohlo stát (nemáme moře a v mezinárodních vodách sice na palubě jachty registrované v ČR platí české zákony, avšak po připlutí není nikdo, kdo by v jejich uplatňování pomohl...). 

 

Doklady Ministerstva dopravy ČR:
Průkazy Ministerstva dopravy ČR jsou dle našich zákonů vyžadovány, pokud chcete plout pod českou vlajkou, tedy na plavidle zapsaném v Námořním rejstříku Ministerstva dopravy ČR - jejich platnost a vydávání se řídí zákonem č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. Jedná se o doklady vydávané Ministerstvem dopravy ČR „Průkazy způsobilosti k vedení námořní jachty C, B, A“, „Průkaz způsobilosti k vedení rekreační jachty“  

 Rekreační jachta je pro potřeby zákona jachta určená ke sportovní nebo rekreační plavbě pro vlastní účely, jachta námořní potom k plavbě pro cizí potřeby za účelem zisku. Obě jsou charakterizovány délkou, která přesahuje 2,5 metru a nepřesahuje 24 metrů a jsou vybaveny plachtami nebo motorem.

Pro vedení námořní a rekreační jachty jsou ve smyslu zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění vyhlášek č. 315/2000 Sb. a 149/2001 Sb., platné tyto průkazy způsobilosti:

 

Doklady Státní plavební správy ČR:
"Vůdce malého plavidla" a „Mezinárodní průkaz vůdce malého plavidla“, které vydává Státní plavební správa. Tento doklad se slouží pouze pro plavby vnitrozemské a v příbřežních mořských vodách.

Doklady vydávané National Yachting School (NYS) ve spolupráci s Royal Yachting Association (RYA):
Na podzim 2008 došlo k významné změně v celosvětové politice britské Royal Yachting Association (RYA), která je celosvětově uznávanou jachtingovou autoritou. Poprvé ve své historii RYA udělila souhlas s využitím svého know-how v neagnlicky mluvící zemi a povolila překlad kurzů a průkazů do cizího jazyka - do češtiny. Vzhledem k tomu, že průkazy ponesou označení RYA, lze předpokládat, že se brzy stanou ve světě nejuznávanějšími českými doklady. Bližší informace naleznete zde.

 

Doklady České asociace námořního yachtingu (ČANY):
Platnost těchto průkazů je bohužel sporná, protože nejde o státní doklady, které by byly zakotveny v nějakém zákoně či vyhlášce, a jejich používání v zahraničí je tím pádem problematické. Prakticky je většina států uznává, můžou se ovšem vyskytnout problémy. Více ZDE