Legislativa týkající se vnitrozemské plavby

ČESKÁ LEGISATIVA:
Všechny platné zákony a vyhlášky týkající se vnitrozemské dopravy je možné najít na stránkách Ministerstva dopravy a spojů.

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY:
Jednotlivé úmluvy je možno najít ve sbírce zákonu Ministerstva vnitra ČR, vyhledávání v zákonech je možné na Portálu veřejné správy.

Úmluva a statut o režimu splavných cest mezinárodního významu s Dodatečným protokolem a Prohlášením, kterým se uznává právo států, jež nemají mořské pobřeží, na vlajku - Barcelona, 20. 04. 1921 (267/1924 Sb.)
Úmluva o cejchování lodí vnitrozemské plavby - Ženeva, 15. 02. 1966(128/1976 Sb.)
Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN) - Ženeva, 19. 01. 1996 (163/1999 Sb.) + změna od 31. 10. 2007
Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách - ADN (Ženeva, 26. 5. 2000) - byla podepsána jménem ČR v uvedený den; platí od 29. 2. 2008
Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) - Budapešť, 22. 06. 2001 (32/2006 Sb. m. s.)

Úmluva CNMI
Po letech tápání se konečně i oblast vnitrozemské plavby v Evropě dočkala jednotné mezinárodní úmluvy - Convention Relative au Contract de Transport de Marchandises (Úmluva o smlouvě v dopravě zboží ve vnitrozemské plavbě, CNMI). Tuto úmluvu podepsalo všech 14 evropských států, na jejichž území se provozuje vnitrozemská plavba (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Francie, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Švýcarsko). Jednotná pravidla se vztahují na všechny evropské vodní cesty včetně Rýna a Dunaje. Některé části úmluvy byly převzaty z Haagsko-Visbyských pravidel a Hamburských pravidel pro námořní dopravu, jiné ze silniční úmluvy CMR.